YES

Hierdie dokument verduidelik die termes en bepalings (“termes en voorwaardes”) wat van toepassing is, indien u deelneem aan die kompetisie: Wen ‘n Hennepartyjie vir 10 Met komplimente van Blowfish Restaurant (“die kompetisie”).

Deur in te skryf vir die kompetisie word jy gebind aan die termes en voorwaardes.

Die kompetisie word bemark deur The Singer Group, en Blowfish Restaurant (“die bemarkers”).

Die kompetisie sal aanlyn wees vanaf 26 Mei 2015 tot 9 Junie 2015. Die sluiting van die kompetisie is om 12 pm op 9 Junie 2015. Geen laat inskrywings sal oorweeg word nie.

Die wenner sal lukraak gekies word. Die naam wat getrek word sal Wen ‘n Hennepartyjie vir 10 Met komplimente van Blowfish Restaurant (“die prys”).

Meer besonderhede van die prys is in die paragraaf “Prys Besonderhede en Termes” hieronder beskryf.

Wanneer jy inskryf, is die onderstaande Termes en Bepalings geldig:

Slegs Suid-Afrikaanse burgers ouer as die ouderdom van 18 jaar mag deelneem. Deelnemers moet inskryf met hul eie name, en eie e-pos adresse.

Direkteure, werknemers of agente van die promotors en hul families, geaffilieerde maatskappye en partye wat geassosieer raak met die promotors mag nie deelneem nie.

Om deel te neem aan die kompetisie, moet deelnemers inteken om kommunikasie van die promotors te ontvang

Let wel:

Deur in te teken om kommunikasie van die promotors te ontvang gee die inskrywer die bemarkers die toestemming om hulle besonderhede en e-pos adres te stoor;

En kommunikasie te ontvang van die bemarkers.

Die pryswenner sal lukraak getrek word deur Blowfish Restaurant om 12 pm op 10 Junie 2015. Die eerste geldige inskrywing wat getrek word sal die prys wen.

Die wenner van die prys sal binne 10 dae van die trekking per e-pos in kennis gestel word en die wenner moet die prys binne 21 dae van ontvangs van sodanige kennisgewing eis, anders sal hy / sy die prys verbeur.

Indien die prys onopgeëis of verbeur word a.g.v. onbeskikbaarheid, of ander redes, sal die bemarkers op 20 dag / Junie maand 2015 ‘n verdere trekking uitvoer.

Gevolg deur die kennisgewing, sal besonderhede gestuur word aan die wenner waarin die proses vir die insameling van die prys.

Die wenner van die prys moet in Suid-Afrika woon. Die prys is nie oordraagbaar aan enige ander persoon en kan nie vir kontant of enige ander plek of tydperk geruil word nie.

Die besluit van die bemarkers ten opsigte van die wenner sal finaal en bindend wees en geen korrespondensie sal oor die keuse van die wenner en / of die toekenning van die prys gevoer word nie.

Die wenner van die prys moet die verblyf bespreek binne 6 maande nadat hy / sy in kennis gestel is van die prys, soos hierbo.

Neem kennis:

Die pryswenner stem in om ten volle saam te werk om met enige promosie-aktiwiteite van die bemarkers betrokke te raak in verband met die kompetisie en sal die bemarkers help met alle redelike versoeke met betrekking tot promosies. Sodanige versoeke kan insluit, maar is nie beperk tot, foto’s en video’s van die wenner en die prys, onderhoude en enige verdere promosie-aktiwiteite nie.

Die name van die pryswenner kan op die sosiale netwerk bladsye en webwerwe wat uitgevoer word deur promotors, asook in ander promosie-aktiwiteite van die bemarkers, in verband met die kompetisie gepubliseer word.

Deelnemers stem saam dat hierdie termes en voorwaardes redelik is om die integriteit van die kompetisie en sy regverdigheid teen alle ander deelnemers te verseker.

Die wenner van die prys aanvaar op sy / haar eie risiko. Nóg die bemarkers, of enige van sy borge, vennote en agentskappe, of hul werknemers, aanvaar enige aanspreeklikheid vir:

enige toesig, dubbelsinnigheid, fout, handeling of versuim, hetsy nalatig of andersins, wat enige van sy werknemers, agente, vennote of borge mag pleeg tydens die kompetisie en die toekenning van die prys;

Beserings, verliese of skade van enige aard wat opgedoen word as gevolg van die gebruik van die prys of deelname aan die kompetisie.

Enige skending of poging om enige van die termes en voorwaardes te skend sal lei tot die onmiddellike diskwalifikasie van enige oortreder en kan lei tot die herroeping van die prys deur die bemarkers.

Verdere regte van die bemarkers:

Die bemarkers behou die reg om die geldigheid van inskrywings te verifieer en om enige deelnemer (insluitend ‘n wenner) te diskwalifiseer wat peuter met die inskrywing proses, wat ‘n inskrywing wat nie in ooreenstemming met hierdie terme en voorwaardes of wat het lê, in die mening van die promotors wat betrokke is in gedrag in die kompetisie wat bedrieglike, misleidend of skadelik is tot die klandisiewaarde of reputasie van die bemarkers.

Die bemarkers behou die reg om in hul uitsluitlike diskresie te diskwalifiseer enige individu wat die bemarkers rede het om te glo enige van hierdie termes en voorwaardes oortree, of in enige onwettige of ander onbehoorlike wangedrag die billike en behoorlike uitvoering van die kompetisie in gevaar stel. Die bemarkers regte vir skadevergoeding of ander vergoeding om so ‘n deelnemer te herstel, word voorbehou.

Die bemarkers behou die reg om die wenner te verskaf aan te vra, te hul tevredenheid, bewys van ouderdom, identiteit, ‘n bewys van verblyf in die genomineerde prys lewering adres en / of bewys van inskrywing geldigheid. Die bemarkers behou die reg om te bevestig en seker te maak van die egtheid van ‘n prys eis of inskrywing voor die toekenning van ‘n prys.

Inskrywings sal geag word tydens ontvangs en nie ten tyde van die oordrag aanvaar word nie. Onvolledig of onverstaanbare inskrywings sal ongeldig wees. Geen verantwoordelikheid sal geneem word vir verlore, laat of verkeerd gerigte inskrywings nie.

Indien die prys onttrek word, vir watter rede ookal, sal die bemarkers dan die reg behou om die prys te vervang vir ‘n prys met ‘n waarde soortgelyk aan die prys waarde.

In die geval dat, vir enige rede hoegenaamd nie, die wenner nie die hele prys eis nie, sal daardie gedeelte verbeur word.

Indien, vir enige rede, die kompetisie nie in staat is om voort te gaan soos beplan nie, insluitend as gevolg van infeksie deur ‘n rekenaar virus, foute, peuter, ongemagtigde ingryping, bedrog, tegniese onderbrekings of enige ander oorsake buite die beheer van die promotors, wat die administrasie, sekuriteit, regverdigheid, integriteit of behoorlike uitvoering van die kompetisie bederf of raak, sal die promotors geregtig wees op hul uitsluitlike diskresie om die kompetisie te kanselleer en dit te hervat van die begin af op dieselfde of soortgelyke voorwaardes as hierdie.

Die wenner ken hiermee aan die bemarkers alle regte, titel en belang in en tot alle intellektuele eiendom, insluitend kopiereg, in enige materiaal geskep op grond van die wenner se deelname aan enige aspek van die prys wat die wenner se beeld. Die wenner erken dat die promotors is gratis sodanige intellektuele eiendom, insluitend maar nie beperk tot enige beelde, foto’s, video’s, wenner kommentaar of opmerkings hetsy geskrewe, klank of visuele en hul regte in verband daarmee (insluitende reklame of bemarking daarvan uit te oefen om te gebruik, in enige media hoegenaamd oor die hele wêreld) en die wenner sal nie geregtig wees om enige gelde vir sodanige gebruik nie.